Obec Rudice | Jihomoravský kraj

Menu

Obsazenost pronajímaných prostor

Infokanál

InfoKanál (SMS nebo e-mailové zprávy) jsou služba občanům obce, částečně nahrazující místní rozhlas.

Návod k registraci služby najdete po kliknutí zde. Registraci můžete provést i pomocí webového formuláře zde.

Vyhledávání

Termíny

Popelnice: 26.07.2024

Žegrov: 10.08.2024

Sběrný dvůr: 26.07.2024 a 27.07.2024

Smuteční oznámení

pan Milan Šebela, č.p. 293

pan Milan Šebela, Rudice č.p. 293. Zemřel po těžké nemoci ve středu 17.7.2024 ve věku 68 let.

Poslední rozloučení je ve středu 24.7.2024 v 15:30h v kapli sv. Barbory v Rudici.

Zobrazit vše

Oznámení

ISAN - nabídka práce

Společnost ISAN radiátory s.r.o., se sídlem v Blansku, je největší výrobce koupelnových trubkových radiátorů v České republice. Nyní hledáme nové kolegy na tyto pozice: Svářeč TIG a MIG/MAG a pracovník lakovny.

Více informací o nabízených pozicích naleznete na: https://www.isan.cz/cs/kariera V případě zájmu nás kontaktujte telefonicky na čísle 516 489 167 nebo e-mailem: prace@isan.cz.

Nabídka práce (brigáda) Blansko

Oznámení o otevření nové ordinace praktických lékařů v Adamově

MUDr. Ivo Procházka otevřel novou ordinaci praktických lékařů v Adamově na Smetanově nám. 327/4 (nad lékárnou, 1.patro).

Varování před podvodnými SMS

eg.d - ořez dřevin

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin (viz příloha).

 

Zobrazit vše

Akce jinde

Medvěd Bruno pozve děti do jeskyně Výpustek prázdninové pondělky a čtvrtky

ČSL. LETCI V RAF - NEBEŠTÍ JEZDCI

Výstava „Českoslovenští letci v RAF – Nebeští jezdci“ a to od 3.4. do 31.10. 2024 v Baráku dozorců.

Podzemí vydá poklady na Velký pátek: 14 jeskyní začne sezónu s předstihem

Zobrazit vše

Znak obce Rudice

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů:

 1. Oficiální název
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Bankovní spojení
 6. DIČ
 7. Rozpočet
 8. Žádosti o informace
 9. Příjem žádostí a dalších podání
 10. Opravné prostředky
 11. Formuláře
 12. Návody na řešení životních situací
 13. Nejdůležitější předpisy
 14. Sazebník úhrad za poskytování informací
 15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 16. Seznam zřizovaných organizací
 17. Pověřenec GDPR

1. Oficiální název:

Obec Rudice

2. Důvod a způsob založení:

Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích ke dni 24.11.1990 jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.
Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost").
Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provádění.
Obec v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.
Obec dále vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (dále jen "přenesená působnost"). Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

3. Organizační struktura:

viz stránka Samospráva

4. Kontaktní spojení:

viz stránka Obec

5. Bankovní spojení:

viz stránka Obec

6. IČ:

viz stránka Obec

7. DIČ:

viz stránka Obec

8. Rozpočet obce:

viz stránka Rozpočet obce

9. Žádosti o informace:

Pro informování veřejnosti je na Obecním úřadě k nahlédnutí seznam právních předpisů a dalších důležitých informací pro veřejnost. Zaměstnanci OÚ jsou povinni tyto předpisy a dokumenty na požádání poskytnout k nahlédnutí nebo za úhradu okopírovat. Jedná se především o tyto právní předpisy a informace:

 • Platné vnitřní předpisy
 • Platné vyhlášky
 • Usnesení zastupitelstva obce
 • Zápisy z jednání rady obce (vzhledem k ochraně citlivých osobních údajů k nahlédnutí občanům, jichž se jednání RO přímo týkalo)
 • Základní obecně používané právní předpisy

K žádostem o informace a pro ostatní podání můžete použít tyto způsoby:

 • Písemně na adresu Obecní úřad Rudice, Rudice 7, 679 06 Jedovnice
 • Elektronicky na e-mailovou adresu: obec@rudice.cz
 • Telefonicky nebo faxem: 516 443 528
 • Osobně na Obecním úřadě (v úředních hodinách)

10. Příjem žádostí a dalších podání:

Pověření pracovníci OÚ přijímají ústní a písemné žádosti o poskytnutí informace, a současně také prostřednictvím telekomunikačních zařízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, bude upozorněn na možnost podat písemnou žádost o poskytnutí informace.
Pracovníci vyhoví ústním žádostem o poskytnutí informací v mezích zákona. Pokud žádost směřuje k poskytnutí informace již zveřejněné, mohou pracovníci místo poskytnutí této informace sdělit žadateli co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, údaje, umožňující její vyhledání a získání. Trvá-li však žadatel na přímém poskytnutí zveřejněné informace, jsou pracovníci povinni tuto informaci poskytnout.
Žádosti o poskytnutí informace lze podat ústně přímo na OÚ nebo písemně poštou, faxem či prostřednictvím sítě Internet (e-mailem).
Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel OÚ. Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve pracovník OÚ žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Jestliže žadatel svou žádost do 30 dnů od výzvy neupřesní, bude žádost o poskytnutí informace odmítnuta.

Postup při vyřizování žádostí je následující:

Žádost se odloží, a to v případě, že nebude zřejmé, kdo ji činí a komu je určena. V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti OÚ, žádost se také odloží, ale s tím, že se tato skutečnost do tří dnů sdělí písemně žadateli.

Požadovaná informace se poskytne ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit si kopii listinnou nebo na paměťových médiích (s výjimkou informací, obsahujících citlivé osobní údaje dalších osob, pokud by je nebylo možné z poskytnuté kopie odstranit, např. začerněním).

O postupu při poskytování informace se pořídí stručný záznam, ve kterém se uvede datum přijetí žádosti, číslo jednací, způsob vyřízení žádosti a případně další informace, které uzná pracovník OÚ za vhodné. Takto pořízený záznam je pak založen do evidence na OÚ.

Lhůtu pro poskytnutí informace lze ze závažných důvodů a v souladu se zákonem prodloužit, nejvýše však o deset dní, přičemž žadatel musí být o prodloužení a jeho důvodech prokazatelně informován (tj. doručením do vlastních rukou).

Rozhodnutí se vydává jen v případě nevyhovění žádosti, a to byť i jen částečného. Na řízení o nevyhovění žádosti se podpůrně použije zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění.
Pokud nelze písemné žádosti o poskytnutí informace byť i jen z části vyhovět, informuje o tom pracovník, který žádost vyřizoval, písemně starostu obce a požádá ho o vydání rozhodnutí o neposkytnutí informace. Zároveň s touto žádostí předloží starostovi obce veškeré podklady, vztahující se k předmětné žádosti. Na základě těchto materiálů rozhodne starosta do 15 dnů od data přijetí či doplnění žádosti o tom, zda bude informace poskytnuta či nikoliv. V případě nevydání rozhodnutí či neposkytnutí informace v zákonné lhůtě se má za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým bylo poskytnutí informace odepřeno.

Rozhodnutí o neposkytnutí informace musí obsahovat přesné označení OÚ, číslo jednací, datum vydání rozhodnutí, označení příjemce rozhodnutí, výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno, odůvodnění každého omezení práva na informace, poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku, vlastnoruční podpis starosty s uvedením jména, příjmení a funkce. Vzory rozhodnutí jsou součástí přílohy, jež je nedílnou součástí tohoto pokynu.

Rozhodnutí se podle zákona doručuje žadateli do vlastních rukou.

11. Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě do 15 dnů od data doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti písemné odvolání, a to prostřednictvím starosty obce.

Týká-li se rozhodnutí o odmítnutí žádosti informací ve věcech přenesené působnosti obce, rozhoduje o odvolání Krajský úřad Jihomoravského kraje. Tomu se také odvolání s celým spisovým materiálem do 30 dnů od doručení odvolání postoupí.

Zastupitelstvo obce, resp. Krajský úřad Jihomoravského kraje rozhodne o odvolání. V tomto svém rozhodnutí buď původní rozhodnutí potvrdí a odvolání zamítne, nebo rozhodne o tom, že informace bude poskytnuta a v jakém rozsahu. OÚ je tímto právním názorem vázán.

Toto rozhodnutí o odvolání je konečné a nelze se proti němu odvolat, je však přezkoumatelné soudem v rámci správního soudnictví.

12. Formuláře:

Formuláře potřebné pro řešení obecných životních situací je možné najít především na stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

Další formuláře jsou zveřejněny na www.form.cz.

Některé z formulářů, využívaných na Městském úřadě Blansko, jsou ke stažení na stránkách Městského úřadu Blansko.

Formulář žádosti o poskytnutí informací je ke stažení zde.

13. Návody na řešení životních situací:

Veškeré návody na řešení životních situací občanů a podnikatelů jsou umístěny na Portálu veřejné správy České republiky.

14. Nejdůležitější předpisy:

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanoví právo žádat informace a povinnost poskytnout informace, a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

Povinný subjekt jedná a rozhoduje zejména podle těchto předpisů:

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky,
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Nařízení vlády ČR č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady,
 • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
 • Zákon č. 71/1967 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
 • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 172/1991 Sb., o majetku obcí, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník,
 • Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník,
 • Zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí,
 • Zákon č. 344/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
 • Obecně závazné vyhlášky a nařízení.

Seznam platných řádů obce:

 • Jednací řád Zastupitelstva obce Rudice

Tento výčet právních předpisů není úplný. Tyto a další právní předpisy jsou uloženy na Obecním úřadě, kde jsou v úřední dny k nahlédnutí.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací:

Poskytování informace na základě žádosti je prováděno za úhradu. Výše úhrady za poskytnutí informace se stanoví takto:

 • Mzdové náklady: za každou započatou hodinu práce zaměstnance spojené s vyhledáváním informace - 100,- Kč
 • Materiálové náklady: kopírování na kopírovacím stroji:

A4 jednostranně - 1,- Kč
A4 oboustranně - 2,- Kč
A3 jednostranně - 3,- Kč
A3 oboustranně - 5,- Kč
tisk na tiskárně - A4 černobíle - 3,- Kč, - A4 barevně - 10,- Kč
kopírování na magnetické nosiče - 1 ks - 15,- Kč
odeslání poštou - 2,- Kč + sazba poštovného

Jestliže bude požadován úkon podléhající zákonu o správních poplatcích, účtuje se také správní poplatek podle příslušné položky uvedeného zákona. V případě vzniklých cestovních nákladů se účtují sazby dle platného znění zákona o cestovních náhradách.

Poplatky podle zákona o správních poplatcích:

 • Poplatek za úřední ověření podpisu .............. 30,- Kč
 • Poplatek za úřední ověření listiny.................. 30,- Kč/stránka

Za služby kontakního místa Czech POINT se účtují správní poplatky podle platného sazebníku.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti OÚ Rudice v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, je včetně přehledu o vyřizovaných žádostech žadatelům k dispozici k nahlédnutí na OÚ Rudice.

17. Seznam organizací zřizovaných obcí

Základní a Mateřská škola Hugo Sáňky Rudice - příspěvková organizace, údaje na stránce Škola.

18. Pověřenec GDPR

DSO Tišnovsko, Radniční 14, 666 01 Tišnov
Kontaktní osoba: Ing. David Lacina, tel.: 605 851 345, e-mail: gdpr@dsotisnovsko.cz

Infokanál

InfoKanál (SMS nebo e-mailové zprávy) jsou služba občanům obce, částečně nahrazující místní rozhlas.

Návod k registraci služby najdete po kliknutí zde. Registraci můžete provést i pomocí webového formuláře zde.

Obsazenost pronajímaných prostor

Smuteční oznámení (2)

pan Milan Šebela, č.p. 293

pan Milan Šebela, Rudice č.p. 293. Zemřel po těžké nemoci ve středu 17.7.2024 ve věku 68 let.

Poslední rozloučení je ve středu 24.7.2024 v 15:30h v kapli sv. Barbory v Rudici.

Zobrazit vše

Vyhledávání

Termíny

Popelnice: 26.07.2024

Žegrov: 10.08.2024

Sběrný dvůr: 26.07.2024 a 27.07.2024

Oznámení

ISAN - nabídka práce

Společnost ISAN radiátory s.r.o., se sídlem v Blansku, je největší výrobce koupelnových trubkových radiátorů v České republice. Nyní hledáme nové kolegy na tyto pozice: Svářeč TIG a MIG/MAG a pracovník lakovny.

Více informací o nabízených pozicích naleznete na: https://www.isan.cz/cs/kariera V případě zájmu nás kontaktujte telefonicky na čísle 516 489 167 nebo e-mailem: prace@isan.cz.

Nabídka práce (brigáda) Blansko

Oznámení o otevření nové ordinace praktických lékařů v Adamově

MUDr. Ivo Procházka otevřel novou ordinaci praktických lékařů v Adamově na Smetanově nám. 327/4 (nad lékárnou, 1.patro).

Varování před podvodnými SMS

eg.d - ořez dřevin

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin (viz příloha).

 

Zobrazit vše

Akce jinde

Medvěd Bruno pozve děti do jeskyně Výpustek prázdninové pondělky a čtvrtky

ČSL. LETCI V RAF - NEBEŠTÍ JEZDCI

Výstava „Českoslovenští letci v RAF – Nebeští jezdci“ a to od 3.4. do 31.10. 2024 v Baráku dozorců.

Podzemí vydá poklady na Velký pátek: 14 jeskyní začne sezónu s předstihem

Zobrazit vše

snek

snek

 czechpoint

 blond

 krizport

klesti

kraj

kraj

Copyright 2024 Obec Rudice | Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o používání cookies | Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.